Szerződés és Feltételek

ÁSZF

Jótállás

Tulajdonvédelem

Jótállási jogok

A jótállási jogok a 3D nyomtató tollra vonatkoznak.

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezést?l (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év.

 

A fogyasztó köteles a terméket a csomagoláshoz mellékelt Használati Útmutatóban el?írtaknak megfelel?en használni, kezelni. A Használati Útmutatóban foglaltak be nem tartásából ered? hibákért a forgalmazó felel?sséget nem vállal.

 

A jótállás érvénybe lépésének menete:

 

(a) a garanciális id? alatt hibabejelentés esetén pontos, részletes hibalistával értesítse a szervizzel foglalkozó munkatársat a szervizpont elérhet?ségein;

(b) a 3Doodlerre a hatályos visszáru törvények vonatkoznak;

(c) a javítandó termék budapesti szervizpontra való juttatásának a vásárló költségére történik. A szállítás során mellékelje a számla eredeti példányát és a vásárló elérhet?ségeit (név, cím, emailcím, telefonszám).

A termék visszaszállításának költségét a szerviz állja, kivéve abban azt az esetet, amikor megállapítható, hogy a termék a garanciális javítás jogát elvesztette (ld. lentebb). Utóbbi esetben a termék visszaszállításának költsége és (amennyiben igényli a javítási árajánlatban tett) javítási költség a vásárlóra hárul.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követ?en lépett fel, így például, ha a hibát

 

– szakszer?tlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszer?tlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethet? vissza)

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

– gyártási szám rongálódása,

– a készülék megbontása, alkatrészek cseréje, helyettesítése

– elemi kár, természeti csapás

 

okozta, valamint a jótállás nem vonatkozik az alábbiakban részletezettekre:

 

– a termék nem anyag- vagy gyártáshibás,

– mintaként forgalmazott termék,

– nem 3Doodler által okozott a kár,

– nem 3Doodler által elfogadott anyaghasználat közben keletkezett a kár. A 3Doodler nem vállal garanciát más, 3Doodler által nem elfogadott anyagok min?ségére, biztonságosságára és eredményére.

 

– bármely a kopóalkatrészek körében a természetes elhasználódás következtében bekövetkezett kár így különösen, de nem kizárólag az alábbi alkatrészek használata során fellép? kár:

  • nyomtató fej,
  • ventilátor,
  • tömít?gy?r?k

 

– a készüléket ért bármely küls? elektronikus behatás,

– utántölt?k, kiegészít?k, kizárólag díszítést szolgáló elemek, melyek a készülék m?ködését nem befolyásolják,

– javítás, mely

  • a fogyasztó általi balesetb?l, szállításból, illetve hanyag vagy helytelen használatból ered,
  • a készüléket ért küls? hatások, úgy, mint elektromos áram, h?tés-, f?tésingadozás,
  • bármely a rendeltetés ellenes használatból ered? ok, ide értve a gyártó által nem jóváhagyott, nem engedélyezett alkatrész használatát,

– készülék bármilyen okból történ? áthelyezése.

Sem a 3Doodler sem a hivatalos forgalmazó nem vállal felel?séget a termék által használat közben esetlegesen okozott károkért. A termék használatára való alkalmasságot a felhasználónak kell megítélnie, az ebb?l adódó károkért és veszteségekért a forgalmazó felel?sséget nem vállal.

 

Korlátozott felel?sség

 

A forgalmazó nem felel?s az eszköz használatából ered? esetleges közvetett károkért tekintett nélkül annak okára. A forgalmazó kártérítési felel?ssége semmilyen esetben sem haladhatja meg az eszköz beszerzési (vétel-)árát. A 3Doodler nem vállal felel?sséget a termék hiba- és szünetmentes m?ködéséért.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 

– els?sorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

 

– ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelel? határid?n belül, a fogyasztónak okozott jelent?s kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint – megfelel? árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerz?dést?l. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer? használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelel? határid?n belül, a fogyasztónak okozott jelent?s kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás vagy kicserélésre nyitva álló határid?be a szállítási id? nem számít bele.

 

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelel? határid?re nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Nem számít bele a jótállási id?be a kijavítási id?nek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszer?en használni. A jótállási id? a terméknek vagy jelent?sebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkez? hiba tekintetében újból kezd?dik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerz?désszer? állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót (gyártót) terhelik.

 

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számla bemutatásával érvényesíthet?. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerz?dés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát).

 

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A fogyasztó javítási igényével az alábbi szerviz(ek)hez is fordulhat. (Szerviz megadása nem kötelez?.)

Név: FreeDee Printing Solutions

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 8.

Telefonszám: 06 70 600 3783

E-mail cím: info@freedee.hu

A forgalmazó a min?ségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerz?dés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésér?l szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyz?könyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Tulajdonvédelem

A honlapon lév? képek és információk a Freedee Nyomdai M?vek Kft. és a WobbleWorks Inc. tulajdonát képezik. Felhasználásuk csak a tulajdonosok el?zetes beleegyezésével történhet.

Minden jog fenntartva.